ghosTzone
main(_){return _} && echo $? /* Keep It Simple Stupid | 本博客所有文章皆为原创 转载请注明 - ghosTM55 */

发现一个很有趣的工具——shred

ghosTM55 posted @ 2008年11月22日 04:01 in bash , 5655 阅读

  shred是GNU fileutils中的一员,它的功能简单的说就是涂鸦,把一个文件用随机的编码篡改的一塌糊涂。其宗旨就是更安全地帮助删除一个机密文件:

txi@ghosTunix.org:test> cat txt
helloworld
txi@ghosTunix.org:test> shred txt
txi@ghosTunix.org:test> cat txt
ËgÆ,##WPEõȮ~    !å9û@2`vÑùGìãl$¼Àã¼"÷Ďñ\cïFçà8mGdt#'öxðô
                                                        ö·ÀBS&º7`Ì1¼éOµö}ёÍDèRjXµà     ·u@    ¸÷=IJXpj<l÷çñóɅ`Êå/ËÏg]êhòP¶:¡gw-v
â* ¯m¥ÝLôâ;nãâÅߤÁh>_zïìñ´©C«U            K¶z԰
ɡÈ_`u+«Q>,]Φ    IÖ
}#%)<Àn°ÒV%<½i³ .ÑójAý¯=¯,I
¦®    "
rå±ÝNrNý1ÌÁ¸"îbïս¦`UiávNý(¼DlÕÅ(!shôîV_-ad­Kjy·k    ÃeûGùð£Àª=Û55 Dù­*÷!£?úÉ]ÊÀH­´ò(±÷>õÃñ¬V8gÎç'
                   CÛkg=$fU9+ãȴQcBx©ôÑʒ¥JÎO½]ÄkK2ܾ
                                                   »/¸mÕÝÎÿX)àûÇSîí-slçò9dfP·_áÍC±,êK6yf?!Ëا\ *èqû³½ТøBՂ¾»ñÀIäôGÔ=埰YÒ°V1Dú¡²ý^iÙÓNÒ    ȹleÞ
                                                    ú&ò@·0Þr4yóüA{0ÃX%À
àjU2Ëљ)hô3Ky¯¢R˸Vºeòg¬
                      ¤ïöQâ¡Ô̖ºT\��7£²Ң,ÍZÆbÜ}ôùб
                                               LIpù;6pYäÛ9dl)hQSw·öAÑÁ¡SGG_H^\`߆1LMþ"
ÕÑÀƄP#Ö&¿ÖҼm24Çç<9"H¢Wwffð/`L! Â쫎}øî_ÌŲ²°µgn-±Ěül±ÿày@Ú
                                                   ô°âO$+Uê³Ð水"
0à㦫G;Íè4
......省略无数乱码

  可见,shred可以将一个文件的内容改的面目全非。

txi@ghosTunix.org:~> date
Fri Aug 15 08:38:17 CST 2008

Avatar_small
黑孩儿 说:
2008年12月05日 02:36

为什么要这样做呢?我觉得直接把原来文件所在的所有扇区数据都写成“0”就很安全。

Head_small
ghosTM55 说:
2008年12月05日 02:38

安全的做法有很多了,这里只是给出一个好玩的方法 :)


登录 *


loading captcha image...
(输入验证码)
or Ctrl+Enter